Kallelse till årsmöte  

RFSL

Dag: tisdagen den 16 mars 2021

Tid: kl. 18.00 

Plats: Digitalt, anmälan krävs via formulär: shorturl.at/tvGO0

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd 
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
 4. Val av årsmötespresidium 

– Mötesordförande 

– Mötessekreterare 

 1. Val av protokolljusterare 
 2. Val av rösträknare 
 3. Fastställande av dagordningen 
 4. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 
 5. Revisorernas berättelse 
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 8. Propositioner 

12.1 Antagande av stadgar  

12.2 Fastställande av verksamhetsplan 

12.3 Budget för verksamhetsåret 

 1. Motioner 
 2. Val av styrelse 

– Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen 

– Ordförande 

– Kassör 

– Övriga ordinarie ledamöter** 

– Ersättare 

 1. Val av kongressombud 
 2. Val av valberedning 
 3. Val av revisorer 
 4. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 
 5. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 
 6. Mötets avslutande 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 februari och mejlas till orebro@rfsl.se 

Nominera till styrelsen genom att kontakta valberedningen på valberedningen@orebro.rfsl.se. Tänk på att den som nomineras ska vara tillfrågad och  accepterat nomineringen. Annars går det bra att tipsa valberedningen om tänkbara personer, så får valberedningen stämma av med personen i fråga. 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på RFSL Örebros Hemsida orebro.rfsl.se från och med 2 mars.