Kallelse till årsmöte  

RFSL

Dag: tisdagen den 16 mars 2021

Tid: kl. 18.00 

Plats: Digitalt, anmälan krävs via formulär: shorturl.at/tvGO0

Årsmöteshandlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan med budget

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Valberedningens skrivelse

Valberedningens förslag

Dagordning

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

4. Val av årsmötespresidium 

– Mötesordförande 

– Mötessekreterare Val av protokolljusterare 

5. Val av rösträknare 

6. Fastställande av dagordningen 

7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Propositioner 

12.1 Antagande av stadgar  

12.2 Fastställande av verksamhetsplan 

12.3 Budget för verksamhetsåret 

13. Motioner 

14. Val av styrelse 

– Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen 

– Ordförande 

– Kassör 

– Övriga ordinarie ledamöter** 

– Ersättare 

15. Val av kongressombud 

16. Val av valberedning 

17. Val av revisorer 

18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda 

19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 

20. Mötets avslutande 

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 februari och mejlas till orebro@rfsl.se 

Nominera till styrelsen genom att kontakta valberedningen på valberedningen@orebro.rfsl.se. Tänk på att den som nomineras ska vara tillfrågad och  accepterat nomineringen. Annars går det bra att tipsa valberedningen om tänkbara personer, så får valberedningen stämma av med personen i fråga.