Om Insats Trans

HälsaRFSL

Till och med december 2021 kommer RFSL Örebro arbeta med ett projekt, kallat ”Insats Trans”. Insatsen riktar till transpersoner och deras anhöriga. Att vara transperson innebär att könsidentiteten (det kön personen en definierar sig som) är en annan än det kön en ursprungligen registrerats som vid födseln. Med anhöriga åsyftas föräldrar, barn, syskon, vänner, partners eller andra som har en nära relation till någon med transerfarenhet. Syftet med projektet är att ge förutsättningar till kompetensutveckling och beredskap hos transvården i Region Örebro län i tätt samarbete med den nya Mottagningen för samordning och stöd vid frågor om könsidentitet.

Projektet innebär att transpersoner och anhöriga kan vända sig till RFSL Örebro för samtalsstöd genom fysiska kuratorsbesök alternativt enklare samtalskontakt via telefon eller mejl. Vi kommer genomföra (frivilliga) enkäter där de som berörs av transvård anonymt får tycka till och berätta om sina behov, farhågor, önskemål, förväntningar och erfarenheter vad gäller transvården i Region Örebro län. Enkätsvaren kommer sammanställas och användas i en rapport till Region Örebro län. 

Psykisk ohälsa + Trans? 

Att vara transperson betyder inte automatiskt att en mår dåligt, tvärt om känner många transpersoner könseufori (positiva känslor kopplade till att känna sig bekräftad i sin könsidentitet). Däremot är det vanligare med psykisk ohälsa hos transpersoner som grupp än vad det är i befolkningen som helhet. Det kan finnas omständigheter i en transpersons liv som gör att det är svårt att må bra. Det kan handla om upplevelse av könsdysfori (psykiskt lidande av att ens kön inte stämmer överens med ens registrerade födelsekön), motstridiga tankar om att ”komma ut”, att känna osäkerhet inför kärleksrelationer eller sexuella kontakter, ambivalenta tankar om att genomföra utredning eller könsbekräftande vård, svårigheter att förhålla sig i olika relationer, erfarenheter av dåligt bemötande eller andra omständigheter som är svåra att hantera på egen hand. För anhöriga kan det uppstå oro för hur ens anhörige mår, undran över hur en ska stötta någon som ”kommit ut”, osäkerhet kring hur en kan förhålla sig till en anhörigs transition, frågor kring hur transvårdsprocessen fungerar eller något annat som en kan behöva få nya perspektiv kring. Det kan finnas behov av att samtala med någon professionell för att få en neutral transkompetent person att ventilera tankar med. Det kan en få hjälp med på RFSL Örebro genom Insats Trans.

Kontaktuppgifter

Vill du få kontakt med oss för samtalsstöd, frågor, enkäten eller har några andra frågor eller funderingar om Insats Trans? Kontakta: 

Henrik Ahlberg, RFSL Örebro

Kurator och projektledare
henrik.ahlberg@orebro.rfsl.se
070 270 03 89