ÅRSMÖTE 2024

RFSL

Välkommen på årsmöte hos RFSL Örebro. Är du intresserad av föreningsliv är du mer än välkommen att delta. Är du medlem i RFSL Örebro har du dessutom rösträtt i de beslutsfattande frågorna. Har du aldrig varit på ett årsmöte – kom och se hur det går till. Vi bjuder på lättare tilltugg efter årsmötet. 

Datum: 19 mars
Tid: 18.00
Plats: RFSL Örebros lokal, Västra Nobelgatan 19

INFÖR MÖTET

– Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 februari och skickas till orebro@rfsl.se. En motion är ett förslag från en medlem som det beslutas om på årsmötet. 

– Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller i valberedningen? Känner du någon som skulle passa för uppdraget? Nominera till styrelsen genom att kontakta valberedning@orebro.rfsl.se.

– Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i vår lokal på Västra Nobelgatan 19 fr.o.m 5 mars. Årsmöteshandlingarna består av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget. 

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

4. Val av årsmötespresidium 
– Mötesordförande 
– Mötessekreterare 

5. Val av protokolljusterare 

6. Val av rösträknare 

7. Fastställande av dagordningen 

8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Propositioner 

12.1 Fastställande av verksamhetsplan 

12.2 Budget för verksamhetsåret 

12.3 Ersättning till styrelsen

13. Motioner 

14. Val av styrelse 
– Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
– Ordförande 
– Kassör 
– Övriga ordinarie ledamöter 
– Ersättare 

15. Val av valberedning 

16. Val av revisorer 

17. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

18. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 

19. Mötets avslutande

Välkommen!