Årsmöte 2022

RFSL

Välkommen till RFSL Örebros årsmöte 2022

Datum: Tisdag 22 mars 2022

Tid: kl. 18.00

Plats: RFSL Örebros lokal, Västra Nobelgatan 19

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

4. Val av årsmötespresidium 

 • Mötesordförande 
 • Mötessekreterare 

5. Val av protokolljusterare 

6. Val av rösträknare 

7. Fastställande av dagordningen 

8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

9. Revisorernas berättelse 

10. Fastställande av resultat- och balansräkning 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Propositioner 

 • 12.1 Fastställande av verksamhetsplan 
 • 12.2 Budget för verksamhetsåret 
 • 12.3 Ersättning till styrelsen 
 • 12.4 Stöd till hbtqi-personer i Ukraina 

13. Motioner 

14. Val av styrelse 

 • Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
 • Ordförande 
 • Kassör 
 • Övriga ordinarie ledamöter 
 • Ersättare 

15. Val av valberedning 

16. Val av revisorer 

17. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda

18. Övriga frågor (ej beslutsfrågor) 

19. Mötets avslutande

Årsmöteshandlingar:

Verksamhetsplan med budget

Verksamhetsberättelse

Proposition 1

Proposition 2